IBAN IT07N0501801600000011011459

Per tutti i vostri versamenti l’IBAN da usare è IT07N0501801600000011011459